Categories
Taxi Montenegro

Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga

Stari Bar otkrijte očaravajući spoj istorije i lepote

Stranac je dužan da se služi ličnim imenom koje je upisano u ispravi iz stava 1 ovog člana. Policija će prekinuti sprovođenje strožeg policijskog nadzora kad prestanu razlozi iz stava 1 ovog člana. U vršenju poslova iz stava 5 ovog člana policija je dužna da sarađuje sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda. Rok za dobrovoljno napuštanje Crne Gore određen rješenjem o povratku, policija može produžiti na zahtjev stranca, ali ne duže od 90 dana, pri čemu se uzimaju u obzir okolnosti konkretnog slučaja, naročito dužina boravka, rodbinske i društvene veze ili da stranac ima djecu koja pohađaju školu. Privredno društvo, preduzetnik i lice kome stranac sa boravkom do 90 dana dolazi u posjetu i kojem obezbjeđuje smještaj duže od 12 časova dužan je da policiji podnese prijavu i odjavu boravka stranca, u roku od 12 časova od dolaska, odnosno odlaska stranca.

No one is driving this taxi. What possibly could go wrong? – Post Register

No one is driving this taxi. What possibly could go wrong?.

Posted: Sat, 29 Apr 2023 07:00:00 GMT [source]

Dozvola za stalni boravak može se izdati članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države ako je do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole sa državljaninom države članice Evropske unije zakonito boravio u Crnoj Gori neprekidno pet godina na osnovu odobrenog privremenog boravka. Članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države može se odobriti privremeni boravak ako je ušao zajedno sa državljaninom države članice Evropske unije ili mu se pridružuje, a državljanin države članice Evropske unije u Crnoj Gori privremeno boravi iz nekog od razloga iz člana 152 stav 1 tač. Policija može članu porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće https://podgorica.taxi/ države, ako ne postoje razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja, izdati vizu na graničnom prelazu. Član porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države oslobađa se plaćanja takse za izdavanje vize, u skladu sa zakonom kojim se uređuju administrativne takse. Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak član porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. O zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak člana porodice državljanina države članice Evropske unije koji je državljanin treće države Ministarstvo odlučuje, u roku od šest mjeseci od dana predaje urednog zahtjeva.

Nove mjere zaštite: Zabrana rada većine trgovinskih objekata, obustava taksi usluga…

Za vrijeme privremeno odloženog prinudnog udaljenja stranac ima pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita. U slučaju privremenog odlaganja prinudnog udaljenja, strancu ne prestaje obaveza napuštanja Crne Gore. Radi obezbjeđenja da se prinudno udaljenje sprovede uz poštovanje osnovnih ljudskih prava stranca koji se prinudno udaljava, prinudno udaljenje taxi bar montenegro može se tehnički snimati, a stranac će se obavijestiti o svrsi snimanja. Organ uprave nadležan za izvršenje kazne zatvora dužan je da, najmanje 48 časova prije puštanja stranca na slobodu, o tome obavijesti policiju. Ukoliko stranac smatra da zakonito boravi u Crnoj Gori dužan je da to i dokaže. Dozvola za privremeni boravak i rad strancu se uručuje preko diplomatsko-konzularnog predstavništva.

  • Za izdavanje dozvole za privremeni boravak maloljetnom strancu potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika.
  • Bliži način podnošenja prijave, odnosno odjave iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, uz saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove turizma.
  • Maloljetni stranac bez pratnje i maloljetni stranac mlađi od 14 godina života može se smjestiti u odgovarajuću ustanovu samo ako se prinudno udaljenje ne može obezbijediti na drukčiji način.
  • Zahtjev za izdavanje vize podnosi se diplomatsko-konzularnom predstavništvu, na propisanom obrascu lično.
  • Obrazac i način unošenja zabrane iz stava 8 ovog člana, propisuje Ministarstvo.
  • Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura.

U slučaju odobravanja produženja roka važenja vize za kratki boravak (viza C), policija u stranu putnu ispravu unosi obrazac vize u obliku naljepnice, u skladu sa članom 26 ovog zakona. Stranac koji je upisan u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, podnosi zahtjev za izdavanje vize na obrascu iz stava 1 ovog člana. U slučaju iz stava 2 ovog člana, Vlada može odrediti da je državljanima određenih država potrebna aerodromsko-tranzitna viza (viza A), ako to zahtijevaju razlozi nacionalne, odnosno unutrašnje bezbjednosti. Obavezu iz stava 4 ovog člana, ima i fizičko ili pravno lice na čiji poziv je strancu izdata viza ili odobren ulazak u Crnu Goru, ako te troškove ne može da naknadi organizator turističkih ili poslovnih putovanja, odnosno stranac. Zahtjev za izdavanje dozvole za stalni boravak imalac EU plave karte podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na obrascu iz člana 89 stav 1 ovog zakona.

Luka i željeznička stanica Bar

Rok iz stava 1 ovog člana može se produžiti do 30 dana kad je potrebno zahtjev dodatno razmotriti. Izuzetno od stava 5 ovog člana, dodatno vrijeme neće se odobriti ako to zahtijevaju razlozi unutrašnje bezbjednosti. Izuzetno od stava 4 ovog člana, dodatno vrijeme neće se odobriti ako to zahtijevaju razlozi unutrašnje bezbjednosti.

taxi bar montenegro

Dozvola iz stava 1 ovog člana izdaje se strancu kome je odobrena specijalizacija, stručno osposobljavanje ili praktična nastava, odnosno strancu kome je odobreno stručno osposobljavanje pripravnika ili praktična nastava iz stava 2 ovog člana, uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove za koje se izdaje dozvola. Protiv rješenja iz stava 1 ovog člana može se izjaviti žalba organu državne uprave nadležnom za vanjske poslove, preko najbližeg diplomatsko-konzularnog predstavništva, u roku od osam dana od dana prijema rješenja. U slučaju izdavanja vize iz stava 1 ovog člana i člana 30 stav 1 ovog zakona, policija unosi obrazac vize u obliku naljepnice u stranu putnu ispravu ili u obrazac za unošenje vize, u skladu sa članom 26 ovog zakona. Izuzetno od stava 3 ovog člana, viza za kratki boravak (viza C) za jedan ulazak može se izdati strancu koji dolazi na poziv državnog organa, organa državne uprave ili šefa diplomatsko-konzularnog predstavništva, bez prethodne saglasnosti policije i Agencije. Strancima kojima je do stupanja na snagu ovog zakona izdata lična karta za stranca kome je odobreno stalno nastanjenje ili dozvola za stalni boravak, nakon isteka roka važenja tih isprava, izdaje se dozvola za stalni boravak u skladu sa članom 91 ovog zakona.

SNIMAK SA PLAŽE U CRNOJ GORI ZGROZIO LJUDE! Lavina komentara na mrežama – “Mislila sam da smo mi divljaci” (VIDEO)

2) dokaz da je član porodice državljanina treće države koji ima stalni boravak u drugoj državi članici Evropske unije. O zahtjevu za izdavanje dozvole za stalni boravak državljanina države članice Evropske unije Ministarstvo odlučuje, što je prije moguće, a najkasnije u roku od tri mjeseca od dana predaje urednog zahtjeva. Prijavu boravka državljanin države članice Evropske https://taxi-travel.me/ unije, u slučaju iz člana 152 stav 1 tačka 3 ovog zakona, podnosi lično Ministarstvu u mjestu boravka, na propisanom obrascu. 1, 2 i 3 ovog člana, i sprovođenju prinudnog udaljenja u slučaju iz stava 1 tačka 4 ovog člana, od stranca se uzima fotografija, otisak dva prsta i digitalizovani svojeručni potpis, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izdavanje lične karte.

https://podgorica.taxi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *